A tanulói mulasztások kezeléséről – minden érintettnek!

A mulasztások kezelése a nappali tagozaton a tantermen kívűli munkarend időszakában

A tantermen kívüli on-line munkarend tavaszi időszakától eltérően az iskola a 2020. november 11. napján életbe lépő digitális munkarend idején köteles rögzíteni a tanuló mulasztásait.

A tanuló a digitális munkarend ideje alatt is köteles az oktatáson rendszeresen részt venni és tudásáról számot adni. Az ösztöndíj jogosultságot elveszíti a tanuló, ha az igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

A mulasztások igazolásában változás nem történt:

 • hiányzást a szülő/gondviselő 3 alkalommal igazolhat;
 • rendkívüli esetben (pl: rendkívüli családi esemény, utazás stb.) a szülő előzetes (!) kérelme alapján az iskola igazgatója engedélyezheti (igazolhat) további távollétet is.
 • egyéb esetekben csak az orvosi igazolás fogadható el,

A mulasztások rögzítése az on-line oktatás során:

 1. Az előzetesen bejelentett, on-line jelenléttel megtartott foglalkozásokon (pl. videochat) a tanuló köteles bejelentkezni és részt venni. Mulasztás esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
 2. Az on-line jelenlétet nem feltételező foglalkozások során a tanuló köteles az oktató által meghatározott feladatokat az oktató által meghatározott határidőre elvégezni és ezzel az elvégzést igazolni. Ennek elmulasztása esetén a szaktanár az eKréta felületén rögzíti a hiányzást.
 3. A technikai akadályoztatást a tanuló köteles előzetesen, de legkésőbb a hiba elhárulását követően azonnal jelezni és az elmaradt feladatok elvégzését a szaktanár által meghatározott határidőre pótolni. Ennek elmaradása esetén a b) pont szerint kell eljárni.

Amennyiben a tanuló a foglalkozásoktól való távolmaradást, illetve az adott óra feladatainak elvégzésének mulasztását 3 munkanapon belül nem tudja igazolni, az óra igazolatlan mulasztásnak minősül.

Kérjük a szülőket, folyamatosan kövessék nyomon az eKréta rendszerben a tanulók mulasztását és járjanak el a fentebb leírtak szerint. Az igazolatlan mulasztásokról az iskola értesítést küld.

Kérjük a gondviselőket, hogy az igazolásokat és előzetes kérelmeket az eKréta üzenetküldő rendszerében juttassák el az osztályfőnököknek.

A mulasztások kezelésére vonatkozó eljárásrend 2020. december 1-től visszavonásig érvényes.

Szepesi Márta igazgató

Az 501/2020. (XI. 14.) kormány rendelet Közlönyben megjelent szövege

 

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről     és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési  felhatalmazásalapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.  Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatásbiztosítása

 

1.  §  (1)  A  helyhez  kötött  internet-hozzáférési  szolgáltatás  30  napra  (a  továbbiakban:  szolgáltatás)  ingyenesen  vehető  igénybe  a  köznevelésben  és  a  szakképzésben,  nappali  rendszerű  nevelés-oktatásban  és  szakmai  oktatásban,       a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen   kívüli,    digitális    munkarendben    működő    középfokú    iskolával    fennálló    jogviszonyra    tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosultáltal.

(2)    Az(1)bekezdésszerintiszolgáltatásingyenesigénybevételérejogosult

a)             az  előfizetéssel  rendelkező  tanuló  vagy   helyette   előfizetéssel   rendelkező   törvényes   képviselője,   vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b)             az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését ajogosult pedagógusvagyoktatóerrejogosítójogcímalapjánhasználja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3)    A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesenigénybe.

 

2.  §        (1)Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a)             azerendelethatálybalépésétmegelőzőnaponfennállószerződésifeltételekszerintvagy

b)             új előfizetői szerződés megkötése esetén illetimeg.

(2)    Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnéseesetén.

(3)    Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapbankibocsátásrakerülőszámlábanaz1.§(1)bekezdéseszerinti30napidőtartamúkedvezménytjóváírja.

 

3.  §     (1)  A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltatófelé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

 

2. Záró rendelkezések

 

4.  §        (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon léphatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

5.  §        (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséigmeghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

Orbán Viktor s. k.,

  miniszterelnök

Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022. tanévre

Kedves Nyolcadikosok!

Már letölthető és olvasható iskolánk részletes felvételi tájékoztatója a jobbra lévő menüben! Bővebben is olvashattok a felkínált képzésekről!

Nézzétek meg szakmakínálatunkat és válasszátok a nektek leginkább megfelelő képzést! Az alábbiakban a tájékoztató összefoglalóját olvashatjátok!

On-line oktatás november 11-től

TÁJÉKOZTATÓ

A DIGITÁLIS OKTATÁS RENDJÉRŐL

Kedves Szülők, Diákok!

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ESZC iskoláiban is on-line formában folyik a továbbiakban az oktatás.

A működés különleges rendjét a továbbiakban a Kormányrendelet valamint az egyedi miniszteri határozat (SZFHÁT/100762/2020-ITM) szabályozza. Ezeket az iskola honlapján is közzé tesszük.

Az alábbiakban a legfontosabb szabályokat foglaljuk össze az Önök számára:

 1. Az  on-line oktatást most is a tavasszal már megismert tantermen kívüli digitális munkarend mintájára szervezzük meg. Az on-line oktatás – a jelen szabályok szerint – 2021. január 11-ig fog tartani.
 • A közismereti és a szakmai elméleti órákat on-line kell megszervezni.
 • A szakmai gyakorlati oktatást két formában lehet oktatni:
 • azokon a területeken, ahol az oktatás személyes jelenlétet nem igényel, szintén on-line formában kell oktatni,
 • ahol a személyes megjelenés szükséges (pl. tanműhelyben, duális partnernél folyó képzés esetén), ott a tanulóknak személyesen is meg kell jelenni az oktatáson. A részletekről az érintetteket külön tájékoztatjuk.
 • Az iskola egészének működésére, így a jelenlétet feltételező foglalkozásokra is szigorú szabályok vonatkoznak: a maszk használata minden esetben kötelező, a 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell stb.
 • Az őszi szakmai és a szóbeli érettségi vizsgákat meg kell tartani – a járványügyi szabályok betartása mellett.
 • Ha valaki nem rendelkezik a szükséges technikai feltételekkel, azt haladéktalanul jelezze az osztályfőnökénél. Az iskola biztosítja a szükséges eszközöket, illetve megvizsgálja milyen módon tudja segíteni a tanulást.
 • Rendkívül fontos, hogy az on-line oktatáson a részvétel kötelező. A foglalkozásokról való távolmaradás, a kapcsolattartás elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Külön felhívjuk az ösztöndíjra jogosultak figyelmét, hogy az igazolatlan hiányzás az ösztöndíj-jogosultság elvesztéséhez vezethet.

Kérjük Önöket, hogy kövessék az iskola honlapját, az eKrétán megjelenő üzeneteket. Szaktárgyi kérdések esetén a szaktanárhoz, az  on-line oktatást érintő általános kérdésekkel az osztályfőnökhöz forduljanak.

Kelt: Esztergom, 2020.11.12.

Szepesi Márta igazgató

EFOP előadás a díszteremben

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2017-ben pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-10 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű felhívásra.
A sikeres elbírálásnak köszönhetően a Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2018 és 2020 között az EFOP-1.2.9-17-2017-00025. számú, NŐK-Munka-Család elnevezésű projekt keretében képzéseket, tréningeket és felkészítő foglalkozásokat szervez a térségben.
E programsorozat részeként 2020. október 20-án az iskola dísztermében Cserép Nikolett, az Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársa tartott interaktív előadást az 5/13/VT, 5/13/KI és 2/14/LPT osztályok tanulóinak.
A foglalkozáson szó esett többek között a jelenleg hatályos szabályos foglalkoztatási formákról, a munkáltató és a munkavállaló kötelességeiről és jogairól.
Az előadó összefoglalta az eredményes munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat és álláskeresési technikákat. Tájékoztatta továbbá a diákokat a Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól és bemutatásra került az Internetes álláskeresés is.

Novellapályázat Esztergomról

Esztergom Város Önkormányzata és az ESZTERGOM Városi Újság közös novellaíró pályázatot hirdet, melynek témája a városhoz kötődő személyek, helyek, események, élmények.
A kiíráson a középiskolás korosztály is részt vehet, a beadási határidő 2021. január 31.
A pályázati kiírás lentebb megtekinthető, a képre kattintva megnyílik az A/4-es verzió.

Pénteken búcsúzunk Péter Vilmos Tanár Úrtól

A Tanár Úr temetési szertartása október 9-én, pénteken a Bazilika szentélyében 13 órakor engesztelő szentmisével veszi kezdetét, majd hozzátartozói az altemplomban helyezik Őt végső nyugalomra.

Kérnénk, hogy a megjelentek részvétüket csak egy-egy szál virággal róják le.